Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599-1986(Ν.1256-82) - Τελευταία τροποποίηση στις 3/02/16
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1256-1982 - Τελευταία τροποποίηση στις 3/02/16

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Απόσυρσης και Διαγραφής Παγίων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (HHE) ακατάλληλων προς χρήση - Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/17
Υπόδειγμα .Ι. Απόσυρση-Διαγραφή Παγίων ΗΗΕ_ Πρακτικό Διμελούς Επιτροπής - Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/17
Υπόδειγμα.ΙΙ. Απόσυρση-Διαγραφή Παγίων ΗΗΕ_ Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής - Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/17
Υπόδειγμα.ΙΙΙ. Απόσυρση-Διαγραφή Παγίων ΗΗΕ_ Διαβιβαστικό Προς Τμ. Περιουσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μετακίνησης παγίων εντός ΑΠΘ - Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/17
Υπόδειγμα .Ι. Μετακίνηση παγίων – Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής - Τελευταία τροποποίηση στις 6/03/17
Υπόδειγμα .ΙΙ. Μετακίνηση παγίων – Διαβιβαστικό προς Τμ. Περιουσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ δωρεάς σε είδος προς το ΑΠΘ - Τελευταία τροποποίηση στις 8/03/17
Υπόδειγμα .Ι.Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής - Τελευταία τροποποίηση στις 8/03/17
Υπόδειγμα .ΙΙ. Διαβιβαστικό προς Τμ. Περιουσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 8/03/17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ σε περίπτωση κλοπής - πρόκληση ζημιών - Έντυπο δήλωσης ζημίας - Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/17
Πρακτικό παραλαβής κινητού εξοπλισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/17
Οδηγίες Συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Παγίων Περουσιακών Στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/17
Απογραφικό δελτίο πάγιων περιουσιακών στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/17
Κωδικοί Φορέων Υπόλογων και Κτιρίων - Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/17

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 - Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/12
Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/12
Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση για την υποβολή παραίτησης ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση απονομής σύνταξης για ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12

Αίτηση για γενική χρήση - Τελευταία τροποποίηση στις 5/02/16
Αίτηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση - Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/15
Αίτηση αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση - Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/15
Αίτηση άδειας ασθενείας τέκνων - Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/17
Αίτηση χορήγησης άδειας αιμοδοσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης φοιτητικής άδειας μόνιμου προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 8/09/15
Αίτηση χορήγησης φοιτητικής άδειας υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Τελευταία τροποποίηση στις 8/09/15
Αίτηση χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας για επιστημονικούς/επιμορφωτικούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση άδειας για υπηρεσιακούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/17
Αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου/εργασίας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας για προσωπικούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Πρώτη αίτηση παραίτησης μόνιμου προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/15
Δεύτερη (οριστική) αίτηση παραίτησης μόνιμου προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση απονομής σύνταξης μόνιμου προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση παραίτητησης υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. - Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/15
Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Έκθεση Αξιολόγησης Υπαλλήλων Κατηγορίας Π.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε. - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Έκθεση Αξιολόγησης Υπαλλήλων Κατηγορίας Y.E. - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας εκλογών - Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/15

Αίτηση Γενικής Χρήσης - Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/16
Αίτηση χορήγησης άδειας για έκτακτους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 2/11/15
Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας (Υ.Δ.) - Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/16
Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας (ιατρική γνωμάτευση) - Τελευταία τροποποίηση στις 3/03/17
Αίτηση χορήγησης γονικής άδειας - Τελευταία τροποποίηση στις 21/05/13
Αίτηση λόγω ασθένειας τέκνου - Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/17
Αίτηση χορήγησης άδειας θερινών διακοπών (ΕΤΕΠ-Επιστημονικοί Συνεργάτες) - Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/16
Αρχική αίτηση παραίτησης Λοιπού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση οριστικής παραίτησης Λοιπού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 2/11/15
Υπεύθυνη Δήλωση απονομής σύνταξης Λοιπού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 2/11/15
Αίτηση απονομής σύνταξης Λοιπού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12

Δικαιολογητικά μετακινήσεων εξωτερικού - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Δικαιολογητικά μετακινήσεων εσωτερικού - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Εντολή μετακίνησης Κοσμητόρων - Προέδρων - Τελευταία τροποποίηση στις 11/01/16
Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας μελών ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 11/01/16
Εντολή μετακίνησης προσωπικού εκτός μελών ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 11/01/16
Ημερολόγιο κίνησης κατάσταση πληρωμής - Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/16
Έντυπο απόδοσης τιμολογίων/λογαριασμών - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Απογραφικό δελτίο παγίων περιουσιακών στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/17
Πρακτικό παραλαβής κινητού εξοπλισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/16
Πρακτικό παραλαβής αναλώσιμων υλικών - Τελευταία τροποποίηση στις 8/09/16
Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών παροχής υπηρεσιών - Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/15
Δικαιολογητικά Εκλεκτόρων - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Δικαιολογητικά για μετακινήσεις διαλέξεων - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Βεβαίωση μετακίνησης - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Κατάσταση απόδοσης Χ.Ε.Π. - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 μετακινήσεων - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης με Ι.Χ. - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Απογραφικό δελτίο - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Δήλωση εμπορικού λογαριασμού εταιρείας τράπεζας Πειραιώς - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Δήλωση εμπορικού λογαριασμού εταιρείας άλλης τράπεζας - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Δήλωση εμπορικού λογαριασμού ιδιώτη τράπεζας Πειραιώς - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Δήλωση εμπορικού λογαριασμού ιδιώτη άλλης τράπεζας - Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/15
Σύμβαση απ' Ευθείας Ανάθεσης Τακτικού Προϋπολογισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 3/04/17
Σύμβαση απ' Ευθείας Ανάθεσης Π.Δ.Ε. - Τελευταία τροποποίηση στις 3/04/17
Δικαιολογητικά Απόδοσης για Επιχορηγήσεις Ιδρυμάτων-Ινστιτούτων - Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/17
Δικαιολογητικά Απόδοσης για Προμήθεια Υλικών - Παροχή Υπηρεσιών - Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/17
Δικαιολογητικά Απόδοσης για Χρηματοδοτήσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων Πολυτεχνικής Σχολής - Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/17
Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/17

Πρακτικό παραλαβής αναλώσιμων υλικών - Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/15
Βεβαίωση Εκτέλεσης Εργασιών - Παροχής Υπηρεσιών - Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/15
Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής - Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/15
Πίνακας Συμπλήρωσης Εξοπλισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/15
Έντυπο προμήθειας γραφικής ύλης 2016 - Τελευταία τροποποίηση στις 1/03/16
Έντυπο προμήθειας τόνερ 2016 - Τελευταία τροποποίηση στις 4/03/16
Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Εκδρομών - Ασκήσεων - Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/17
Βεβαίωση Πραγματοποίησης Εκπαιδευτικής Εκδρομής ή Άσκησης - Τελευταία τροποποίηση στις 16/03/17