Πρόεδρος
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Θωμάς Ξένος Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

1. Η επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης.
2. Η θητεία είναι διετής. Λήξη 31-12-2016.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.

Μέλη: