Πρόεδρος
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Τσαλικίδης Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας

1. Η επιτροπή σχεδιάζει και εποπτεύει ολοκληρωμένες διαθεματικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία του οικολογικού πανεπιστημίου και αναπτύσσει οριζόντιες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΑΠΘ.
2. Η θητεία είναι διετής. Λήξη 31-12-2016.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-02-2015
 

Μέλη: