Πρόεδρος: 

Ιωάννης Σταμέλος Καθηγητής
Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής

Η Επιτροπή  Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών έχει ως έργο τη μελέτη θεμάτων βελτίωσης των Διοικητικών Διαδικασιών του Πανεπιστημίου και το σχεδιασμό νέων υπολογιστικών μορφών οργάνωσης και υλοποίησης των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.  Την εποπτεία της Επιτροπής ασκεί η κ. Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα,  Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2016.

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2911/24-6-2015 η Επιτροπή συμπληρώθηκε με τους κ. Ι. Σαλματζίδη, Προϊστάμενο του αυτοτελούς Τμήματςος Γραμματείας Επιτροπής Δικτύων και Επικοινωνιών, Στ. Χατζηκωνσταντίνου, Προϊστάμενο του Τμήματος Στατιστικής Τεκμηρίωσης  και Π. Σταμούλη, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΛΚΕ.

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2926/10-6-2016 ορίστηκε ως μέλος της Επιτροπής, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης κ.  Βασίλειος Βόλκος.

 

Μέλη: