Υπεύθυνη
Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής
Πρόεδρος
Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής

Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚοιΠ) αποτελείται από τις εξής επιτροπής:
α) Επιτροπή Υγείας
β) Επιτροπή Προσβασιμότητας
γ) Επιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης
δ) Επιτροπή Εθελοντισμού
ε) Επιτροπή Παρατηρητηρίου Φοιτητών

Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής συντονίζει τις δράσεις των παραπάνω επιτροπών.
Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚοιΠ) συγκροτείται από τον Πρόεδρό της και τους Προέδρους των πέντε (5) επιτροπών που την απαρτίζουν.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017

Μέλη: 

Υπαγόμενες επιτροπές: 

Κεντρική Επιτροπή: