Πρόεδρος: 

Πολύμνια Κατσώνη Καθηγήτρια

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  λήγει στις 31-8-2018.
(Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2895/8-10-2014,  ΦΕΚ 724/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./21-11-2014 και διόρθωση ΦΕΚ 5/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2015)
(Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2930/31-8-2016, ΦΕΚ 481/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./13-9-2016)

 

Μέλη: 

Αναπληρωματικά μέλη: