Προϊσταμένη
Στυλιανή Τζανάκη

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών & Εκτέλεσης Έργων
Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών
Κτίριο Διοίκησης  "Κ. Καραθεοδωρή", 8ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996845

F: 

+30 2310 996810

E: 

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται θέματα που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό για τη δημιουργία νέων κτιριακών και
άλλων εγκαταστάσεων, όπως είναι η σύνταξη σχεδίων για τη χωρική διάταξη κτηρίων και η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, η εκπόνηση διαφόρων μελετών, όπως αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τοπογραφικών και άλλων, που αναφέρονται σε ελεύθερους χώρους, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, σε έργα υποδομής σε μελέτες και προδιαγραφές εξοπλιστικών μέσων.
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η θεώρηση των παραπάνω μελετών, όταν αυτές εκπονούνται είτε από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία είτε από οποιονδήποτε άλλο μελετητή, η υποβολή εκθέσεων, ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο και στην Προϊσταμένη Αρχή για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Προσωπικό: 

Άννα Χρυσανθοπούλου
Κωνσταντίνα Δημητρίου
Ευάγγελος Στουραϊτης
Μενέλαος Κούτρος
Χρήστος Κεχαγιάς
Σάββας Χατζηγεωργίου

Προϊσταμένη Αρχή: