ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠθ

(Ά΄ Τάξη)
-Γεωλογίας
-Μαθηματικών
-Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών
-Πολιτικών Μηχανικών
-Χημείας
-Χημικών Μηχανικών
-Ιατρικής
-Φυσικής
-Βιολογίας

(Β΄ Τάξη)
-Φιλολογίας
-Ιστορίας - Αρχαιολογίας
-Μουσικών Σπουδών

(Γ΄ Τάξη)
-Νομικής
-Οικονομικών Επιστημών
-Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής
-Θεολογίας
-Κοινωνικής & Ποιμαντικής Θεολογίας
-Πολιτικών Επιστημών

(Γ' Τάξη, 27)
-Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Ερευνών

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα α) το έγγραφο 11938/3.3.2105 της Ακαδημίας Αθηνών β) προκήρυξη με φόρμα αίτησης, σχετικά με τα Βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών για το 2015.

Ανάλογα με τους όρους του εκάστου βραβείου τα υποβαλλόμενα επιστημονικά έργα μπορούν να είναι δημοσιευμένα (εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από Έλληνες εγκατεστημένους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή αδημοσίευτα. Τα έργα δεν μπορούν να είναι α) πανεπιστημιακά διδακτικά συγγράματα καθηγητών και διδασκόντων οποιαδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας β) διδακτορικές διατριβές ή εργασίες που εκπονούνται για τη λήψη πτυχίου ή για οποιαδήποτε δίπλωμα ή και πανεπιστημιακή εξέλιξη.

Κατά το ίδιο έτος (2015), επιτρέπεται η διεκδίκηση ενός μόνο βραβείου με ένα έργο και εφόσον ο/η υποψήφιος δεν ήταν βραβευθείς/-είσα κατά την τελευταία 5ετία και δεν έχει βραβευθεί στο παρελθόν με το ίδιο βραβείο. Έργα τα οποία έχουν υποβληθεί στο παρελθόν και δεν επέτυχαν στη διεκδίκηση βραβείου, μπορούν να υποβληθούν εφόσον έχουν επανεκδοθεί με ουσιαστικές βελτιώσεις.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ατομικά και δεν γίνονται δεκτές προτάσεις τρίτων, ιδιωτών ή φορέων. Εξαιρούνται οι προτάσεις για πράξεις αυτοθυσίας και υψηλής ανθρωπιστικής αξίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι για τα περισσότερα βραβεία η 30η Απριλίου 2015, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους του συγκεκριμένου βραβείου. Για παράδειγμα, όταν ως προθεσμία δημοσίευσης υποβαλλόμενης εργασίας είναι η 30η Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνία υποβολής της αίτησης βράβευσης είναι η 30η Απριλίου 2016.

Επισημαίνεται ότι:
α) το Βραβείο Δημ. Λαμπαδάριου (Τάξη Βραβείου: Θετικών Επιστημών) αφορά αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών (καλύτερη επίδοση στο μάθημα της Γεωδαισίας, το ακαδημαϊκό έτος 2013-14) κατόπιν υπόδειξης του οικείου Τμήματος

β) στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται εκτός από το διεκδικούμενο βραβείο και η Τάξη της Ακαδημίας στην οποία υπάγεται. Στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών ένας αριθμός βραβείων αφορά επιστημονικές μελέτες δυνάμενες να έχουν συνταχθεί από επιστήμονες διαφορετικών κλάδων, για παράδειγμα: "Άθλον Αδαμαντίου Κοραή", "Βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου" κ.λπ. Το ίδιο και στην Τάξη των Θετικών Επιστημών, τα βραβεία 14, 17, 19 και στην Τάξη των Γραμμάτων και Καλών Τεχνών, τα βραβεία 21 και 22.

Η προκήρυξη, οι όροι απονομής, η αίτηση και τα στοιχεία επικοινωνίας ανά Τάξη Βραβείου, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr  (Βραβεία)

-Τηλεφωνικό κέντρο 210-3664700, Fax 210-3634806
-Γραμματεία Α΄ Τάξεως (Θετικών Επιστημών) & Β΄ Τάξεως (Γραμμάτων και Καλών Τεχνών)
Τηλ: 210-3664783, Email : bonou@academyofathens.gr
-Γραμματεία Γ΄ Τάξεως (Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών)
Τηλ: 210-3664738, Εmail: gaggelop@academyofathens.gr

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Σπουδών στις 04/03/2015 @ 14:32