Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ., σύμφωνα με την αριθμ. 1172/22-02-2016 (ορθή επανάληψη) ανακοίνωση (ΑΔΑ: ΨΒΣ7ΟΡΛΨ-5ΤΑ).

H κατάταξη έγινε με ευθύνη και εισήγηση του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην υπ’αριθμ. 191/14-12-2016 συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

α) Αναφορικά με τις έξι θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, το Δ.Σ. της Π.Φ.Λ. στην αριθμ. 1155/7-3-2017 συνεδρίασή του ομόφωνα αποφάσισε τη μη κάλυψή τους μέσω της εν λόγω διαδικασίας μετατάξεων, καθώς είναι σε εξέλιξη η κάλυψή τους μέσω άλλης διαδικασίας (επιτυχόντων ΑΣΕΠ  παλαιότερων ετών).

β) Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45988/Ζ2/17-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρ. 71 του Ν. 3528/2007 σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44957/15/26-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρθρ. 71 και 74 του Ν. 3528/2007 στους υπαλλήλους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

δ) Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. 6203/2-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρθρ. 71 και 74 του Ν. 3528/2007 στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.

ε) Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τα ΕΛΤΑ ΑΕ δεν εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συνεπώς μετατάξεις δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 71 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν.

 

Από τη Δ/νση της ΠΦΛ     

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. στις 15/03/2017 @ 13:58