Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 17625/17-3-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης ΑΠΘ με τα έγγραφα που αφορούν στην προκήρυξη με ΑΔΑ: 6ΚΝΒ46ΨΖΣΘ-7Ν3[1] για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου για τα Ακαδημαϊκά έτη 2017-2020, για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων. 

Σύνδεσμοι:
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%9D%CE%9246%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-7%CE%9D3?inline=true

 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 17/03/2017 @ 14:38