Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
παρουσίασης καταλογογραφικῶν ἔργων
Τρίτη 9η Μαΐου 2017, ὥρα 19.00
ΑΜΦ ΙΙΙ
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
(του  Α. Π. Θ.  οδός 3ης Σεπτεμβρίου. Πανεπιστημιούπολη)

 

Παρουσίαση τῶν δύο μεγάλων καταλογογραφικῶν ἔργων τοῦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΘΗ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐκδόθηκαν πρόσφατα ἀπ’ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας:

❖ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ~ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, τόμος Δ΄ [Μονὴ Ἰβήρων] (σελ. 1040), Ἀθήνα (Ὀκτώβριος) 2015.

❖ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, τόμος Α΄Τὰ Προλεγόμενα (σελ. 480), καὶ τόμος Β΄ Ὁ Κατάλογος (σελ. 496), Ἀθήνα (Ὀκτώβριος) 2016.

Τὴν παρουσίαση τῶν ομιλητῶν θὰ κάνει:
η κ. Ευαγγελία Σπυράκου, διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
 
Τὰ ἔργα θὰ παρουσιάσουν:
ὁ κ. Βασίλειος Βασιλείου, διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, καὶ
ὁ κ. Αντώνης Κωνσταντινίδης , διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
 
Ὁ συγγραφεὺς - καταλογογράφος:
κ. Γρηγόριος Στάθης θὰ ἔχει τὸν ἀκροτελεύτιο λόγο καὶ τὴν ἔκφραση τῶν εὐχαριστιῶν.

 

Θὰ ψάλει ὁ Χορὸς Ψαλτῶν “ΟΙ ΦΙΛΑΘΩΝΙΤΑΙ” μὲ διδάσκαλο καὶ χοράρχη τὸν  κ. Δημήτριο Μανούση, υποψήφιο διδάκτορα, πρωτοψάλτη τοῦ ἱ. ν. Παναγίας Λαοδηγήτριας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στις 08/05/2017 @ 12:18