ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση 27 αναβατορίων κλίμακας με πλατφόρμα (ΑμεΑ) για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες» με προϋπολογισμό 11.718,00 € (έντεκα χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00π.μ. - 13.00μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 231 099 1399, Τεχνικών Πληροφοριών 231 099 6858 - Υπεύθυνος: Γεώργιος Μόσχος, M.Eng.) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο με την προσφορά τους, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι και την Παρασκευή 19-05-2017 και ώρα 12:00.  

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

            Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, την ίδια ημέρα (Παρασκευή 19-05-2017) και ώρα 13.00, στον 8ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης, γραφείο 816 (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

11 718ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 19 Μάιος, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Τ: 

2310 996858

F: 

2310 996810

E: 

Υποβλήθηκε στις 16/05/2017 @ 13:59