Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τους θερμικούς υποσταθμούς του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 16.330,80 € (Δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

16 330ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 13 Ιούλιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310 99 6838

F: 

2310 99 6810

E: 

Υποβλήθηκε στις 07/07/2017 @ 12:05