Κείμενο προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

TEXNOΛOΓlKO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
ΣΧΟΛΗ TEXNOΛOΓlKΩN ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.)
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

1. Μιας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΕΦαρμογές Φυσικής στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία». ΑΔΑ: Ω5ΘΘ4653ΠΣ-Λ2Β Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ914 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

2. Μιας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακή Οικονομία». ΑΔΑ: Ω5ΘΘ4653ΠΣ-Λ2Β Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ915 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

3. Μιας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σημασιολογική Επεξεργασία και Ερμηνεία Δεδομένων με Προγραμματιστικές Μεθόδους». ΑΔΑ: Ω5ΘΘ4653ΠΣ-Λ2Β Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ916 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

4. Μιας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα - Logistics». ΑΔΑ: Ω5ΘΘ4653ΠΣ-Λ2Β Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ>>: ΑΡΡ917 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛIΤΙΣΤIΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

5. Μιας (01) θέσης αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά». ΑΔΑ: Ω5ΘΘ4653ΠΣ-Λ2Β Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ>>:ΑΡΡ922 ΣΧΟΛΗ TEXNOΛOΓlAΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ TEXNOΛOΓlAΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣlΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6. Μιας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Βοτανική». ΑΔΑ: Ω5ΘΘ4653ΠΣ-Λ2Β Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ918

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

7. Μιας (01) θέσης επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Ογκολογία». ΑΔΑ: Ω5ΘΘ4653ΠΣ-Λ2Β Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ919

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 20-04-2017

Καλούνται οι ενδιαΦερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηΦιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αναΦέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης, στη νέα διαδικτυακή εφαρμογή ΑΠΕΛΛΑ (https://service-apeIIa.grnet.gr/) (αφού προηγουμένως κάνουν εγγραφή). Περισσότερες πληροΦορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Κηθηγητή

ΦΕΚ: 

1337/27-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Πέμπτη, 20 Απρίλιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

E: 

Τ: 

2231060104, 145

F: 

2231033945
Προέλευση Προκήρυξης
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 10/03/2017 @ 8:19