ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίων Κλίμακας για ΑμεΑ σε χώρους του ΑΠΘ»

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

109/2016

Προϋπολογισμός: 

67 800€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2016 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 25/11/2016 @ 15:19