ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με τίτλο: «Έλεγχος, συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του ΑΠΘ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

112/2016

Προϋπολογισμός: 

73 773€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος, 2016 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος, 2016 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 29/11/2016 @ 15:46