Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την τακτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΑΠΘ, διάρκειας δύο (2) ετών από 1-9-2017 ή άλλως για δύο (2) έτη από την ημερομηνία που θα αναγραφεί στη σύμβαση, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

389/2017

Προϋπολογισμός: 

115 170€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 12 Απρίλιος, 2017 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Πέμπτη, 20 Απρίλιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 21/03/2017 @ 11:19