Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ή για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και στο Παράρτημα Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές).

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

391/2017

Προϋπολογισμός: 

180 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 8 Μάιος, 2017 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 12 Μάιος, 2017 - 11:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 07/04/2017 @ 10:12