ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός, επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
 

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του ΑΠΘ».
 

Περιγραφή: Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια 10.000 δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 80gr, για τις ανάγκες του ΑΠΘ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

116/2017

Προϋπολογισμός: 

40 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 24 Απρίλιος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 25 Απρίλιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 10/04/2017 @ 11:09