ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 115/2017

Προκήρυξη συνοπτικού, επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου ασφάλισης κινητών-ακινήτων-Η/Υ και οργάνων του ΑΠΘ, ασφαλιστέας αξίας €36.728.146,00, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών από 31-8-2017 ή από την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο Παράρτημα Ε΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές)
Προϋπολογισμός: 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον ελληνικό και νομαρχιακό Τύπο. Επίσης η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της Διακήρυξης από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών (3
ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

115/2017

Προϋπολογισμός: 

50 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 22 Μάιος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 23 Μάιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310996871

F: 

2310996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 08/05/2017 @ 15:00