Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Τίτλος διαγωνισμού: «Αναβάθμιση δικτύου θέρμανσης του κτιρίου της Γεωπονοδασολογικής Σχολής στο campus του Α.Π.Θ.».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

120/2017

Προϋπολογισμός: 

58 280€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 5 Σεπτέμβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τετάρτη, 6 Σεπτέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 22/08/2017 @ 12:02