ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΡ. 123/5
TO ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:
α) την με αρ. συνεδρίασης 2950/6-11-2017(αρ.Πρωτ.5331/8-11-2017, ΑΔΑ:Ψ9ΙΟ46Ψ8XB-52Π, ΑΔΑΜ:17REQ002211918) απόφαση της Συγκλήτου και
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/5-8-2016,

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Επισκευή ενός (1) ανιχνευτή συστοιχίας διόδων για το μηχάνημα HLPC-DAD-MS, για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Προϋπολογισμός: 

3 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 09/11/2017 @ 13:23