Προκήρυξη διαγωνισμού με αριθμό138/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπω-
τών (τόνερ), φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΑΠΘ, στις ενδεικτικές ποσό-
τητες που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας και μέχρι την κάλυψη του ποσού
της συνολικής δαπάνης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

138/2018

Προϋπολογισμός: 

40 000€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 5 Ιούλιος, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 6 Ιούλιος, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 22/06/2018 @ 14:38