Ανακοινοποίηση στο Ορθό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής

της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

 

Η Σχολή Επιστημών Υγείας  ΑΠΘ καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των οργάνων που αναφέρονται παρακάτω:

  • Μία (1) κεφαλή μέτρησης ενυδάτωσης με ακίδες, προϋπολογισμού 1.280,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
  • Δύο (2) φίλτρα μικροσκοπίου φθορισμού, το ένα μήκους κύματος εκπομπής EM BP 690/50, και το δεύτερο μήκους κύματος εκπομπής EM BP 607/80, προϋπολογισμού 2.977,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
  • Τρεις (3) οκτακάναλες πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου, 0.5-10 μL, 5 – ή 10-100 μL και 20- ή 30-300 μL, προϋπολογισμού  1.240,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.497,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά) , περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για κάθε είδος χωριστά και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την επίσημη προσφορά τους, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον/την νόμιμο/η εκπρόσωπο της εταιρείας, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση linaki@auth.gr (Γραμματεία της Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας, κ.  Λίνα Κυργιαφίνη, ισόγειο κτιρίου Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., είσοδος απέναντι από το ΑΧΕΠΑ, τηλ.  2310 99 9184,), μέχρι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 15:00.

Οι προσφορές πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και να αναγράφουν την τιμή μονάδας κάθε είδους, καθώς και  το συνολικό ποσό για τη ζητούμενη ποσότητα.  

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

5 497ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος, 2016 - 15:15
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

231099 9184

F: 

231099 9210

E: 

Υποβλήθηκε στις 09/12/2016 @ 15:14