Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα ειδών με προϋπολογισμό 9.600,00 (εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ), σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Μαθηματικών στο Εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών.

Κριτήριο ενδιαφέροντος αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από το Εργαστήριο Η/Υ του Τμ. Μαθηματικών (1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών  του Α.Π.Θ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. (τηλ. 2310 998438 – Υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Τζουνάκης).

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  την επίσημη προσφορά τους, ηλεκτρονικά στο email: pj@math.auth.gr (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) μέχρι τις 19/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. Την ίδια ημέρα στις 11:30 π.μ, θα αξιολογηθούν οι προσφορές.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει:

α) να ικανοποιεί (ή να υπερκαλύπτει, όπου προβλέπεται) το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς αν κάποιο προσφερόμενο χαρακτηριστικό καλύπτει (ή υπερκαλύπτει) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των Προδιαγραφών, μπορεί να ζητηθεί από το ΑΠΘ σχετική έγγραφη διευκρίνιση, που θα είναι δεσμευτική και θα αποτελέσει μέρος της τελικής προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θεωρηθεί ότι δεν καλύπτεται κάποιο απαιτούμενο χαρακτηριστικό, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της.

β) να μην υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό.

γ) να περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των προσφερόμενων ειδών (μοντέλο-τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προσδιορίζουν μονοσήμαντα το προσφερόμενο είδος), συνολικό κόστος προσφοράς (με ΦΠΑ), καθώς και κόστος ανά είδος και ανά τεμάχιο για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

γ) Όπου τυχόν αναφέρεται στην πρόσκληση κατασκευαστής/τύπος προϊόντος/μοντέλο αποτελεί την ενδεικτική λύση. Σε διαφορετική περίπτωση το προτεινόμενο είδος πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο.

δ) να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

ε) Όλα τα είδη πρέπει να φέρουν S/N που θα δηλωθεί εγγράφως από τον προμηθευτή ανά τεμάχιο κατά την παράδοση και να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης, προμήθειας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για τα ζητούμενα είδη. Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς προς το Εργαστήριο Η/Υ του ΤΜ. Μαθηματικών του ΑΠΘ, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Πίνακας ειδών για Προσωπικό Η/Υ (PC) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α/α Είδος Τεμάχια
1 επεξεργαστής Intel i5 ή ισοδύναμος 16
2 μνήμη RAM τουλάχιστον 8GBytes σε ένα DIMM
3 ένα ελεύθερο DIMM slot στο motherboard
4 αποθηκευτική μονάδα SATA3 SSD τουλάχιστον 128GBytes με ταχύτητα R/WR τουλάχιστον 500MB/sec
5 δύο θύρες USB3
6 Chassis τύπου SFF
7 Gigabit ethernet port
8 τριετής εγγύηση

 

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

9 600ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος, 2016 - 11:00
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 14/12/2016 @ 16:34