Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν κλειστή προσφορά για τον “έλεγχο λειτουργίας και την πιστοποίηση έξι (6) ψυκτικών μηχανημάτων BITZER KUHLMASCHINENBAU GMBH”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης κατά μέγιστο 2.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.728,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Πιο αναλυτικά πρόκειται για τον έλεγχο λειτουργίας και την πιστοποίηση, λόγω πολυετούς αδράνειας, έξι ψυκτικών μηχανημάτων Bitzer Kuhlmaschinenbau GMBH που βρίσκονται στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Θεσσαλονίκης.  Τα ψυκτικά μηχανήματα δεν έχουν εγκατασταθεί και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, για αυτό και απαιτείται ο έλεγχος και η πιστοποίηση καλής λειτουργείας τους για την εγκατάσταση τους στο άμεσο μέλλον.

Τα μοντέλα των 6 μηχανημάτων που πρόκειται να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν για την καλή λειτουργεία τους είναι τα ακόλουθα:

 • Bitzer μοντέλο : 6H-25.2Υ-40P
 • Bitzer μοντέλο : 6H-25.2Υ-40P
 • Bitzer μοντέλο : 4G-30.2Υ-40P
 • Bitzer μοντέλο : 4G-30.2Υ-40P
 • Bitzer μοντέλο : 4H-15.2Υ-40P
 • Bitzer μοντέλο : 4H-15.2Υ-40P

Οι έλεγχοι που θα γίνουν για την πιστοποίηση καλής λειτουργείας των μηχανημάτων Bitzer είναι:

 • Πλήρωση των κυκλωμάτων με άζωτο και έλεγχος διαρροών των μονάδων και των συμπυκνωτών.
 • Ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος των συμπιεστών.
 • Αντικατάσταση και πλήρωση ψυκτελαίου και καθαρισμός φίλτρου λαδιού σε κάθε ψυκτικό συμπιεστή.
 • Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτών (κοντένσερ).
 • Έλεγχος όλων των εξαρτημάτων των συμπιεστών και των συμπυκνωτών λόγω πολυετούς αδράνειας.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων απαιτείται έγγραφη πιστοποίηση καλής λειτουργείας των κινητήρων και ανεμιστήρων συμπυκνωτών (κοντένσερ).

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει να ικανοποιεί ή να υπερκαλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων παραπάνω απαιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης (τηλ.2310 992616, 2310 992612).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το κτίριο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ., προκειμένου να σχηματίσουν ιδία αντίληψη, ώστε να συντάξουν και να υποβάλουν πληρέστερα την προσφορά τους.

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016). Τον  αντισυμβαλλόμενο  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.         

Σε κάθε  περίπτωση  ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία  αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.    

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, (Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος), μέχρι και την  24.03.2017 και ώρα 15:00.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

2 200ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 24 Μάρτιος, 2017 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310992616
Υποβλήθηκε στις 15/03/2017 @ 13:31