'Ονομα: 

Δημήτριος

Πατρώνυμο: 

Χρήστος

Επώνυμο: 

Νίκου

Ιδιότητα: 

Διοικητικό Προσωπικό

Μονάδα: 

Διεύθυνση Συντονισμού και Ακαδημαϊκών Μονάδων